ขอขอบคุณ ทีมงานตรวจคุณภาพโรงพยาบาล จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

โพศวันที่ : 2018-04-27

จำนวนคนเข้าชม : 10


 อาจารย์ นพ.ประจวบ มงคลศิริ ผอ.รพ.พิจิตร และทีมงานจากหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลศรีสุโข โดยเข้าสำรวจการให้บริการทางเวชกรรม การพยาบาล เภสัชกรรม อาคารสถานที่ เครื่องมือแพทย์ สิ่งแวดล้อม อย่างละเอียด  ตามกฎกระทรวงสาธารณสุขปี 2558 เพื่อให้การรักษาพยาบาลเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

โรงพยาบาลศรีสุโข ได้ผ่านการประเมินคุณภาพ จากหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดทุกปี และมีความแน่วแน่ในการลงทุน เพื่อพัฒนา ปรับปรุงโรงพยาบาลให้ดีขึ้น อย่างสม่ำเสมอ ตามคำแนะนำ ข้อเสนอ และความห่วงใย ที่ได้รับ ทุกทุกปี

ทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ขอขอบคุณ ทีมงานของท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความกรุณาในครั้งนี้


ศรีสุโข เรามุ่งหวังจะเป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพ มีความสะอาด ปลอดภัย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม