โรงพยาบาลศรีสุโข จังหวัดพิจิตร Srisukho Hospital, Phichit Province